PIZZA GIOVANNI
KONET GASTRO s.r.o., Albrechtice 78, 56301 Lanškroun
Kontakt

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky eshopu

I. Základní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na služby poskytované podnikatelům internetovým obchodem provozovaným firmou KONET GASTRO s.r.o. se sídlem: Albrechtice 78, PSČ 56301, IČ: 29215048, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 27913 (dále jen „dodavatel“).
 2. Kontaktní údaje:
  Adresa: Dvorská 168, 56301 Lanškroun
  E-mail: objednavky@pizzagiovanni.cz
  Telefon: 775 560 953, 734 260 681
 3. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluv uzavíraných dodavatelem s odběrateli při dodávání mražených jídel určených k dopékání, kávy a jiných potravinářských výrobků a příslušenství. Dodavatel si vyhrazuje právo změny těchto obchodních podmínek. Každá změna obchodních podmínek nabývá účinnosti dnem jejich zveřejnění na stránkách dodavatele a vztahuje se zásadně na smlouvy uzavřené po nabytí jejich účinnosti.

II. Uzavření smlouvy

 1. K objednání zboží slouží elektronický formulář na stránkách dodavatele: pizzagiovanni.damenakup.cz (dále jen „objednávka“).  Pro řádné podání objednávky je třeba se přihlásit zadáním Vašeho uživatelského jména a hesla. Ohledně těchto přístupových je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost. Systém po přihlášení zákazníka zobrazí Vaši cenovou hladinu, případně platnou akční cenu. Systém vybere navíc z těchto cen vždy tu nižší. Bez přihlášení se cena nezobrazuje! Objednávky se načítají do fakturačního systému automaticky a nelze je opravovat! Odběratel má možnost vytisknout si pro svoji potřebu odeslanou objednávku.
 2. Tento internetový obchod je určen pro zákazníky – podnikatele, kteří mají s dodavatelem uzavřenou Rámcovou smlouvu o spolupráci.
 3. Odesláním objednávky odběratel potvrzuje závaznost objednávky a dále to, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi. Po odeslání objednávky se odběrateli automaticky zobrazí informace o zařazení jeho objednávky do objednávkového systému (potvrzení objednávky).
 4. Po zařazení objednávky do objednávkového systému obdrží odběratel od dodavatele na elektronickou adresu, uvedenou v objednávce, závaznou objednávku potvrzenou dodavatelem. Okamžik doručení závazné objednávky potvrzené dodavatelem se považuje za uzavření smlouvy.
 5. Odběratel musí svou objednávku řádně podat do 15:00 v den předcházející jeho rozvozovému dni. Jakmile nastane tento čas, není možné již objednávku na další den zadat (objednávka bude odbavena následující týden).
 6. Pokud se zákazníkovi nezobrazí informace o zařazení objednávky do objednávkového systému nebo pokud ve stanovené lhůtě není zákazníkovi doručen objednávka potvrzená dodavatelem, je třeba, aby odběratel kontaktoval dodavatele obratem telefonicky na číslo: 775 560 953, 734 260 681.
 7. Poté, co je na straně dodavatele zboží připraveno, obdrží odběratel elektronickou informaci, že zboží je expedováno.
 8. Dodavatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech před odesláním potvrzení objednávky kontaktovat odběratele telefonicky na telefonní číslo, které odběratel uvedl v objednávce.
 9. Vlastnické právo k objednanému zboží přechází z dodavatele na odběratele zaplacením kupní ceny a převzetím zboží.

III. Zrušení a změna objednávky

 1. Odběratel může zrušit nebo změnit svou objednávku pouze do 15:00 v den předcházející rozvozovému dni odběratele. Taková zrušení nebo změna objednávky nejsou spojeny se žádnými sankcemi k tíži odběratele.
 2. Zrušení nebo změna objednávky poté, co odběratel obdrží elektronickou informaci, že zboží je expedováno, jsou vyloučeny.
 3. V případě, že odběratel veškeré objednané a dodané zboží nepřevezme bez toho, že by došlo k platnému zrušení nebo změně objednávky, je odběratel povinen uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši 30% ceny dodávaného zboží. Odběratelem nepřevzaté zboží bude odběrateli dodáno znovu jen na jeho výslovnou žádost.

IV. Cena zboží

 1. Veškeré ceny zboží, uváděné na stránkách dodavatele, jsou uváděny bez DPH i včetně DPH. U zboží dodávaného v balení o více kusech je cena uvedena vždy za celé balení. Takové zboží je objednáváno a dodáváno vždy po balení. Odesláním objednávky vyjadřuje odběratel svůj souhlas s cenou.
 2. V případě, že v rámci e-shopu bude uvedena zjevně chybná cena, nejsme povinni Vám zboží za tuto cenu dodat. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat s novou nabídkou. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně nebo chybí či přebývá cifra.

 1. Po uzavření smlouvy jsou tyto ceny neměnné a pro obě strany závazné.
 2. Balné a přepravné jsou poskytovány odběrateli zdarma.

V. Termín dodání

 1. Zboží je odběratelům dodáváno v rámci pravidelných rozvozových linek s týdenní periodicitou. Každý odběratel je se dnem závozu a minimálním objednávaným množstvím obeznámen při uzavření rámcové smlouvy. V případě, že objednávka odběratele nesplní minimální stanovené množství, objednávka nebude realizována.
 2. Ve výjimečných případech se může stát, že bude některá položka z důvodu nadstandardně vysoké poptávky na daný den nedostupná. V takovém případě bude dodavatel odběratele kontaktovat telefonicky a domluví se s ním na dalším postupu.
 3. Po uzávěrce objednávek (v 15:00 den před závozovým dnem) vytváří program rozvozové trasy. Po jejich optimalizaci je na sjednané telefonní číslo zaslána z sms brány automatická sms zpráva s orientačním časem dodávky zboží.

VI. Způsob dodání zboží

 1. Přepravu zboží zajišťuje dodavatel vlastními, k tomu účelu upravenými vozy. Prodávající se zavazuje odběrateli přepravovat zboží takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození.
 2. Při předání zboží obdrží odběratel od oprávněného pracovníka / řidiče dodavatele fakturu či dodací list. Jedno vyhotovení si odběratel ponechává, na druhém potvrdí převzetí podpisem a razítkem a vrátí oprávněnému pracovníkovi / řidiči.
 3. Při předání zboží je odběratel ve vlastním zájmu povinen překontrolovat úplnost dodávky, zda obal zboží není porušen, zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození zboží a je dodána v odpovídající teplotě a kvalitě.
 4. Nebezpeční škody na zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.

VII. Způsob platby za zboží

 1. Dodané zboží hradí odběratel oprávněnému pracovníkovi dodavatele při dodání zboží v hotovosti, a to oproti předání faktury či dodacího listu.
 2. V případě, že dodavatel je dohodnut s odběratelem na úhradě převodem, je odběratel povinen uhradit na účet dodavatele částku za zboží tak, aby byla dodavateli připsána na účet nejpozději v termínu splatnosti. Úrok z prodlení pro případ prodlení s úhradou činí 0,5% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

VIII. Ochrana osobních dat

 1. Zákazník odesláním objednávky vyjadřuje souhlas s poskytnutím osobních dat nutných pro zajištění plnění objednávky a následnou fakturaci a případné řešení reklamací. V případě obchodování s právnickou osobou jde o kontaktní informace o osobách, se kterými komunikujeme na straně zákazníka. V případě fyzických osob jde o osobní údaje firmy – fyzické osoby. Fakturační údaje necháváme v evidenci povinných 10 let.

 

IX. Reklamace

 1. Reklamaci dodaného množství lze provést pouze při přejímce zboží, při které je odběratel povinen zboží zkontrolovat.
 2. Dodavatel odpovídá za to, že zboží dodané odběrateli bude bez vad v době jeho předání odběrateli a dále po dobu záruční lhůty, za dodržení podmínky správného skladování. Odběratel je oprávněn reklamovat u dodavatele vadu zakoupeného zboží, která se vyskytla při převzetí zboží.
 3. Při reklamaci musí odběratel vadné zboží předložit dodavateli k posouzení oprávněnosti reklamace, a současně uvést, které vady zboží vytýká a čeho se domáhá (výměny vadného zboží za bezvadné nebo zrušení smlouvy a vrácení kupní ceny nebo úpravy kupní ceny).
 4. Reklamaci nelze uplatnit v případě, kdy vada zboží nastala v důsledku nesprávného skladování nebo použití zboží anebo v důsledku působení vyšší moci (živelní pohromy atd.). Reklamovat nelze zboží, které bylo odběratelem dále zpracováno nebo prošlo maloobchodním prodejem a z tohoto prodeje bylo i staženo. Reklamované zboží je třeba až do jeho zpětného předání dodavateli skladovat při předepsané teplotě.
 5. Reklamační protokol může být dokument odběratele nebo lze reklamaci zaznamenat na aktuální dodací doklad.
 6. Odběratel zboží reklamuje přímo při přejímce zboží u řidiče dodávaného zboží. Neuplatnil-li odběratel u dodavatele reklamaci včas, nemá nárok na její kladné vyřízení, byť by byla uplatněna důvodně.
 7. Odběratel může v případě prokázání vad potravinářského zboží zvolit:

-          výměnu zboží za bezvadné (náhrada za reklamovanou položku bude dodána s příštím závozem). Reklamované zboží musí být vždy vráceno dodavateli.

-          zrušení kupní smlouvy a vrácení peněz (lze pouze pro oprávněně reklamovanou položku)

-          úpravu kupní ceny

       8. Odpovědný pracovník o reklamaci rozhodne ihned. Ve složitějších případech do tří dnů, nedohodne-li se s odběratelem na lhůtě delší.